come back
newsakame
Lâu rồi không vào LJ riêng của mình.
Đã quyết định trở lại LJ của cả nhóm và LJ riêng.

?

Log in

No account? Create an account